Reklamacje


1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostarczonych rzeczy z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Multiserwis Wanda Szmurło 15-671 Białystok ul. Ścianka 10 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@multiserwis.bialystok.pl

3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny, dowód zakupu lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku ich braku, Sprzedający dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup.

4. Sprzedający rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

5. W przypadku sporu wynikającego z zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedającym umowy, Klient ma prawo zgłoszenia swoich zastrzeżeń właściwemu Rzecznikowi Praw Konsumentów celem polubownego rozstrzygnięcia sporu.