Ogólne warunki wynajmu

§1

 1. Umowa Najmu zostaje zawarta na okres wskazany w umowie oraz wynikający z protokołów zdawczo-odbiorczych.

 2. Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie go użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą, jak również nie będzie przedmiotu najmu oddawać w podnajem osobom trzecim.

 3. Przedmioty najmu nie są ubezpieczone od kradzieży, zniszczenia i uszkodzeń zaistniałych w trakcie trwania najmu, wobec czego Najemca ponosi wobec Wynajmującego z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

 4. Najemca zobowiązuje się na własny koszt ,do ubezpieczenia przedmiotu najmu do pełnej jego wartości.

 5. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym tj. sprawny, oczyszczony i kompletny z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji

 6. Koszty paliwa zasilającego sprzęt oraz koszt transportu przedmiotu najmu ponosi Najemca.

§2

 1. Wynajmujący ma prawo odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę, przekroczenia okresu najmu bez zgody Wynajmującego, podejrzenia o wyłudzeniu przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą oraz gdy Najemca zalega 14 dni z zapłatą czynszu najmu.

 2. Na poczet należnych opłat lub ewentualnych szkód w przedmiocie najmu Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję .

 3. Najemca zobowiązany jest informować Wynajmującego o miejscu użytkowania lub przechowywania przedmiotu najmu, a Wynajmujący zastrzega sobie prawo każdorazowego dostępu do tego miejsca.

§3

 1. Najemca odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od Wynajmującego do chwili zwrotu, poświadczonego pokwitowaniem .

 2. Odpowiedzialność o której mowa w ust. 1 nie dotyczy normalnego zużycia przedmiotu najmu, będącego wynikiem jego prawidłowego użytkowania.

§4

 1. W razie niedokonania zwrotu przedmiotu najmu, niezależnie od zaistniałych okoliczności Najemca ponosi koszty odkupienia tegoż przedmiotu wg cen zakupu nowego sprzętu tego samego typu lub marki.

 2. W przypadku, gdyby przedmiot najmu lub którekolwiek z akcesoriów dodatkowych został zwrócony uszkodzony w jakikolwiek sposób, a uszkodzenie będzie nadawało się do naprawy Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej odpowiadającej przewidywanym kosztom naprawy, z zastosowaniem oryginalnych, nowych części od producenta oraz zastosowaniem kosztów robocizny w wysokości 61,5,- zł /rbg. O wysokości tak obliczonej kary umownej Wynajmujący poinformuje Najemcę, wyjaśniając składniki kalkulacji.

 3. Przedmiot najmu winien być zwrócony umyty. W przypadku, gdyby przy zwrocie przedmiotu najmu okazało się, iż nosi on ślady nienależytej eksploatacji, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty następujących kar umownych:

  a) W razie stwierdzenia, że przedmiot najmu jest nieumyty: 30 - 100 zł,

  b) W razie stwierdzenia, że przedmiot najmu był eksploatowany z użyciem nieodpowiedniego paliwa: 100 - 2000 zł

§5

 1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu za faktyczny okres najmu według stawek wyszczególnionych w cenniku Wynajmującego, obowiązujących w dacie zawarcia umowy,

 2. W przypadku gdy okres najmu jest dłuższy niż jeden miesiąc, Wynajmujący może podzielić okres rozliczeniowy fakturami wystawianymi co dwa tygodnie.

 3. W razie zalegania Najemcy z zapłatą czynszu, Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę, a także zaliczyć pobraną kaucję na poczet należnego czynszu za najem urządzenia.

§6

 1. W przypadku odbioru przedmiotu najmu poza oddziałem Wynajmującego, Wynajmujący wystawia protokół zwrotu przedmiotu najmu, który jest potwierdzeniem zwrotu urządzenia, jednak nie stanowi on potwierdzenia faktu, że przedmiot najmu jest sprawny.

§7

 1. Załączniki, zamówienia i protokół zdawczo – odbiorczy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Wynajmującego.

§9

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednej dla każdej ze stron.