REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multiserwis.bialystok.pl 

§1. Postanowienia ogólne


1.             Definicje:

a)      Sklep internetowy – serwis internetowy dający możliwość zakupu produktów przez internet, dostępny pod adresem www.multiserwis.bialystok.pl

b)      Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin;

c)      Rzecz – towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą ceny;

d)      Sprzedający – Wanda Szmurło prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Multiserwis Wanda Szmurło 15-671 Białystok, ul, Ścianka 10

e)      Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający rzeczy  jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy.

 

2.             Sklep internetowy prowadzony jest przez Wandę Szmurło prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Multiserwis Wanda Szmurło 15-671 Białystok, ul, Ścianka 10

3.             Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży rzeczy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego www.multiserwis.bialystok.pl


4.             Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

5.             Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do rzeczy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.C., ale zaproszenie do zawarcia umowy (art.71 K.C.).

6.             Zdjęcia rzeczy zawarte na stronie www.multiserwis.bialystok.pl służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich wzorów i mają charakter przykładowy.

7.             Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta dokładnych danych adresowych wraz ze wskazaniem numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym Sprzedający będzie mógł skontaktować się z Klientem.

 

§2.  Zasady korzystania ze Sklepu multiserwis.bialystok.pl


1.             Warunkiem skorzystania z usług Sklepu multiserwis.bialystok.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 

2.             Klientem może być wyłącznie: pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

3.             Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu oraz do korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4.             Informacja o dostępności rzeczy i przewidywanym czasie oczekiwania na konkretny wzór znajduje się na stronie internetowej www.multiserwis.bialystok.pl

5.             W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do Internetu.

 

§3 Zamówienia

1.             Zamówienia na rzeczy dostępne w Sklepie Internetowym składane  są  poprzez Formularz Zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.             Informacje podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych lub niewypełnienia wszystkich wymaganych pól w Formularzu Zamówienia, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3.             Składanie zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówień na stronie internetowej Sprzedającego jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

4.             Składanie zamówień drogę telefoniczną na numery telefonów wskazane na stronie internetowej www.multiserwis.bialystok.pl jest możliwe w następujących dniach:

-        od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 16:00

5.             Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, oraz w dni wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym.  

6.             Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki rzeczy oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, a następnie dodanie rzeczy do koszyka, wybór opcji dostawy i jej kosztów i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

7.             Zatwierdzenie zamówienia przez Klienta przyciskiem „Potwierdzam zamówienie” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8.             Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub drogą telefoniczną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” wraz ze: szczegółowym opisem zamówionych rzeczy, terminem realizacji dostawy poszczególnych towarów oraz wartością  zamówionych rzeczy i kosztem przesyłki (potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną), łącznej cenie do zapłaty. W przypadku, gdy terminy realizacji dostaw poszczególnych rzeczy są różne, po otrzymaniu informacji „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”, Klient ma prawo dokonać modyfikacji swojego zamówienia i zobowiązany jest poinformować Sprzedającego, czy wysyłka towarów ma nastąpić dopiero po realizacji wszystkich zamówionych przez niego rzeczy, czy też jednostkowo, w terminach określonych przez Sprzedającego w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”. Po otrzymaniu ww. informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta rzeczy. W tym momencie kwota łącznej ceny do zapłaty podana przez Sprzedającego wiąże obie strony umowy.

9.             Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”. Rezygnacja z zamówienia powinna nastąpić przez wysłanie do Sprzedającego oświadczenia woli w tym zakresie drogą elektroniczną na adres e-biuro@multiserwis.bialystok.pl lub przez telefoniczną informację na numery telefonów wskazane na stronie internetowej www.multiserwis.bialystok.pl.

 

§4 Płatności i ceny


1.             Ceny rzeczy zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich, i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy. Koszty dostawy  rzeczy zgodne są z cennikiem przewoźnika wybranego przez Klienta przy wypełnianiu formularza zamówień w przypadku zamówień elektronicznych i ujawniana jest po kliknięciu przez Klienta w formularzu zamówień na opcję dostawa i jej koszty. W przypadku zamówienia  telefonicznego, o kosztach dostawy Klient jest informowany po złożeniu zamówienia.

2.             Klient ma prawo wybrać następujący sposób płatności za zamówione rzeczy:

-               gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)

-        gotówką, w momencie odbioru osobistego towaru w Białymstoku przy ul. Ścianka 10, 15-671 Białystok,

-               przelewem bankowym przed dostawą-przedpłata.

-               przelewem bankowym- w przypadku rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem – za pośrednictwem przelewy24.pl.

3.             W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty, brak płatności na rachunku Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia „potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”, spowoduje anulowanie zamówienia. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest w terminie 7 dni od daty realizacji zamówienia określonej w "potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji". W przypadku nieodebrania zamówionych towarów w ww. terminie, zamówienie zostaje anulowane.

4.             Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze:

98 1500 1083 1210 8006 1243 0000 w banku BZ WBK. W tytule przelewu należy dodać nr zamówienia

5.             Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie ma wpływu na ceny rzeczy przy  zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie jakichkolwiek zmian, o których mowa powyżej.


 

§5 Realizacja 


1.             Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od daty:

a)             wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku wybrania opcji przedpłaty, 

b)             w przypadku wyboru płatności kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – przekazania Sprzedającemu przez DialCom24 Sp. z o.o. informacji o dokonaniu zapłaty przez Kupującego poprzez stosowny komunikat serwisu

c)             dostępności Towaru określonej w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”

nie dłużej jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

2.        Koszt dostarczenia rzeczy ponosi Klient. Koszt ten jest doliczany do ceny zamówionych rzeczy zgodnie z zasadami określonymi w § 3 i 4.

3.        Rzeczy są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:

-        firmy przewozowej DPD

-        poczty polskiej

zgodnie z warunkami oferowanymi przez przewoźników (cennikami przewoźników).

4.             Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. 

5.             Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) według wyboru Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji wyboru w formularzu zamówień.

6.             Sprzedający oświadcza, iż zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad.

7.             Wraz z przesyłką, Klient otrzymuje od Sprzedającego pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy.

 

§6 Uprawnienia Klienta1.             Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie Sprzedającemu, w terminie 14 dni od daty  objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy która:

a)      obejmuje rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b)      polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

2.             W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi.

3.             Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.             Zwracane przez Klienta rzeczy powinny zostać opakowane w odpowiedni sposób, odpowiadający rodzajowi rzeczy, zabezpieczający przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Rzeczy powinny być zwrócone wraz z akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy sprzedaży na adres Sprzedającego określony w § 1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.

5.             W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

6.             Sprzedający zwraca płatności Klienta niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego paragrafu.

7.             Zwrot przez Sprzedającego płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi  się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.

8.             Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.
 

§7 Reklamacje


1.             W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostarczonych rzeczy z umową, Klient ma prawo do złożenia  reklamacji. 

2.             Reklamacja może być złożona pisemnie na adres wskazany w  §1 pkt. 1 niniejszego regulaminu lub drogą elektroniczną na adres: biuro@multiserwis.bialystok.pl.

3.             Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny, dowód zakupu lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku ich braku, Sprzedający dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup.

4.             Sprzedający rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

5.             W przypadku sporu wynikającego z zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedającym umowy, Klient ma prawo zgłoszenia swoich zastrzeżeń właściwemu Rzecznikowi Praw Konsumentów celem polubownego rozstrzygnięcia sporu. 


§8 Postanowienia końcowe


1.             Multiserwis Wanda Szmurło zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@multiserwis.bialystok.pl.

2.             Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego

3.             Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.